Mantras

Mantras are impulses or rhythms of the consciousness. They create vibrations in the spirit. Their effects, influence, method and mode of working are all a mystery.

गणपति अथर्वशीर्ष

ॐ नमस्तेगणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि ।त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि ।त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ॥१॥ ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि । अव त्वं माम्। अव वक्तारम्। अव श्रोतारम् ॥२॥ अव दातारम्। अव धातारम्। अवानूचानमव शिष्यम्। अव पश्चात्तात्। अव पुरस्तात्। अवोत्तरात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव चोर्ध्वात्तात्। अवाधरात्तात्। सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् ॥३॥ त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥४॥ सर्वं जगदिदं त्वत्तोजायते।सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलोनभः ।त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५॥ त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं अवस्थात्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः । त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः ।त्वां योगिनोध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥६॥ गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिंस्तदनन्तरम्। अनुस्वारः परतरः । ॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् ॥ अर्धेन्दुलसितम्। तारेण ऋद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्। अकारोमध्यमरूपम्। अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम् ंआदः सन्धानम्। संहिता सन्धिः । सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचृद्गायत्री छन्दः । श्रीमहागणपतिर्देवता । ॐ गं गणपतयेनमः ॥७॥ एकदन्ताय विद्महेवक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नोदन्तिः प्रचोदयात् ॥८॥ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् । रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्। रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्। रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौप्रकृतेः पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति योनित्यं स योगी योगिनां वरः ॥९॥ नमोव्रातपतयेनमोगणपतयेनमः प्रमथपतयेनमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिनेशिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॥१०॥

गणेशस्तोत्रम्

जयजयाजी गणपती, मज द्यावी विपुल मती । करावया तुमची स्तुती, स्फूर्ती द्यावी मज अपार ।। तुझे नाम मंगलमूर्ती, तुज इंद्रचंद्र ध्याती । विष्णु शंकर तुज पुजिती, अव्यया ध्याती नित्यकाळी ॥ तुझे नाम विनायक, गजवदना तू मंगलदायक । सकल विघ्ने कलिमलदाहक, नामस्मरणे भस्म होती ॥ मी तव चरणांचा अंकीत, तव चरणामाजी प्रणिपात । देवाधीदेवा तू एकदंत, परिसे विज्ञापना एक माझी ॥ माझा लडीवाळ तुज करणे, सर्वांपरी तू मज सांभाळणे । संकटामाजी रक्षीणे, सर्व करणे तुज स्वामी ॥ गौरिपुत्रा तू गणपती, परिसावी सेवकांची विनंती । मी तुमचा चरणार्थी, रक्षिणे सर्वार्थेची स्वामिया ॥ तूच माझा माय बाप, तूच माझा देवराय । तूच माझी करिशी सोय, अनाथनाथ गणापती ॥ गजवदना श्री लंबोदरा, सिध्दीविनायका भालचंद्रा हेरंबा शिवपुत्रा, विश्वेश्वरा अनाथबंधू ॥ भक्तपालका करी करुणा, वरदमूर्ती गजानना । परशुहस्ता सिंदुरवर्णा, विघ्ननाशका विश्वमूर्ती ॥ विश्ववदना विघ्नेश्वरा, मंगलाधीशा परशुधरा । पापमोचना सर्वेश्वरा, दीनबंधु नमन माझे ॥ नमन माझे विघ्नहर्ता, नमन माझे एकदंता । नमन माझे गिरिजासुता, तुज स्वामिया नमन माझे ॥ नाही आशा स्तुतिची, नाही आशा तव भक्तिची । सर्व प्रकारे तुझिया दर्शनाची, आशा मनी उपजली ॥ मी केवळ मूढ अज्ञान, ध्यानी तुझे सदा चरण । लंबोदरा मज देई दर्शन, कृपा करी जगदीशा ॥ मतीमंद मी बालक, तूची सर्वांचा चालक । भक्तजनांचा पालक, गजमुखा तू होसी ॥ मी दरिद्री अभागी स्वामी, चित्त जडावे तुझिया नामी । अनन्यशरण तुजला मी, दर्शन देई कृपाळुवा ॥ हे गणपतीस्त्रोत्र जो करी पठण, त्यासी स्वामी देई अपार धन । विद्यासिध्दीचे अगाध ज्ञान, सिंदुरवदन देईल पै ॥ त्यासी पिशाच्च भूत प्रेत, न बाधिती कदाकाळात । स्वामिची पुजा करोनी यथास्तित, स्तुतिस्त्रोत्र हे जपावे ॥ होईल सिध्दी षण्मास हे जपता, नव्हे कदा असत्य वार्ता । गणपतीचरणी माथा, दिवाकरे ठेविला ॥ इती श्री गणपतीस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गजाननार्पणमस्तु।

ग्रह सूर्य नायष

वेदोक्तसबीज नवग्रहमन्त्रजपप्रयोग: अथआदित्यमन्त्र-ॐ आकृश्णेति मन्त्रस्य हिरण्यस्तूपागिंरस ऋशिस्त्रिश्द्रुप्छन्द: सूर्योदेवता सूर्यप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥ अथदेहगंन्यास:- आकृश्णेन षिरस | रजसा ललाटे | वर्तमानो मुखे | निवेषयन् हृदये | अमृतं नाभौ | मर्त्य च कट्याम् | हिरण्ययेनसविता उर्व्वो | रथेना जान्वो: | देवोयाति जंघयो: | भुवनानि पष्यन्‌ पादयो || अथ करन्यास- आकृश्णेन रजसा अंगुश्ठाभ्यां नमः | वर्तमानो निवेषयन् - तर्जनीभ्यां नमः | अमृतं मर्त्य च मध्यमाभ्यां नमः | हिरण्ययेनअनामिकाभ्या नमः | सविता रथेना कनिश्ठकाभ्यां नमः | देवो यातिभुवनानि पष्यन् करतलकर पृश्ठाभ्यां नमः | अथहृदयादिन्यासः - आकृश्णेन रजसा हृदयाय नमः | वर्तमानो निवेषयन् - षिरसे स्वाहा | अमृतं च षिरवायै वशद् | हिरण्ययेन कवचाय हुम् | सविता रथेना नेत्रत्रयाय वौशद् | देवोयाति भुवनानि पष्यन्‌ अस्त्राय फट् | अथ ध्यानम्-पद्‌मासनः पद्मकरो बाहु: पद् मद्दुतिः सप्ततुरंगवाहनः | दिवाकरो लोकगुरुःकिरीटी मयि प्रसादं विद्धातु देवः ||
सूर्य जप -ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रो सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ आकृश्णेन रजसा वर्तमानो निवेषयन्मृतम्मर्त्यच |
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पष्यन्‌ ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः ह्रो ह्रीं ॐ सूर्याय नमः |

जपसख्या- सप्तसहस्त्राणि ७००० जपान्ते अर्कसमितिलपायघृतैर्दषांषहोमः तदंषाषेन - तर्पण, मार्जण ब्राम्हण भोजनम् |

दानद्रव्य - माणिक्य, गुड, ताम्र, रक्त चन्दन, लाल मसुर, लाल वस्त्र, स्वर्ण |
नायश गणायश

गणेशाय नमः अनुष्ठान मे मन्त्रो के न्यास अथ गणपति न्यास
ॐ अस्य श्री गणेशमन्त्रस्य भार्गवऋशिः अनुष्ठुपछन्दःविघ्नेषो देवता वं बीजं, यं षक्तिः , हु कीलकम्, सर्वार्थसिध्दये जपे विनियोगः || ऋश्यादिन्यासः - ॐ भार्गव ऋशये नमः षिरसि | ॐ अनुष्ठुपछन्दसे नमः मुखे | ॐ विघ्नेषदेवतायै नमः हृदये | ॐ वं बीजाय नमः गृहो | ॐ यं षक्ते नमः पादयोः | ॐ ह्रु कीलकाय नमः सर्वागें | करन्यासः - ॐ वं अगुष्ठाभ्यां नमः | ॐ कं तर्जनीभ्या नमः | ॐ तुं मध्माभ्यां नमः | ॐ दां अनामिकाभ्या नमः | ॐ कं नमः षिरसे स्वाहा | ॐ तुं नमः षिरवायै वशद् | ॐ ह्रुं नमः अस्त्राय फट् | वर्णन्यास - ॐ वं नमः भ्रवोर्मध्ये | ॐ क्र नमः कण्ठे | ॐ त्रुंनमः हृदये | ॐ डां नमः नाभौ | ॐ यं नमः लिंगें | ॐ ह्रुं नमः पादयो: | ॐ वक्रतुण्डाय ह्रुं सर्वा इत्यनेन पकं व्यापकं न्यस्य ध्यायेत् | ॐ उघदिनेष्वररूचिं निजहस्तपदमैः पाषांकुषाभयवरान् दधतं गजास्यम् | रक्ताम्बरं सकलदुःखहरं गणेषं, ध्यायेत प्रसन्नमखिलाः भरणाभिरामम् | अनेन ध्यात्वा मानसोपचारै सम्पूज्यः ॐ वक्रतुण्डय ह्रुं इति षडक्षर जपेत् |

पुराणोक्त गणपति स्तोत्र

हिमांगजा सुतान्रुजं गणेशमीश नंदनम् | अनेक चक्रवक्रतुण्ड् नागयज्ञसूत्रकम् || रक्तगत्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितम् | कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम् || १ ||

पाशपाणि चक्रपाणि मूषकाधिरोहणम् | अग्निकोटि वज्रकोटि सूर्यकोटि मुज्वलम् || चित्रशाल मुक्तिमाल भालचन्द्र शोभितम् | कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम् || २ ||

विश्ववीर्य विश्वधैर्य विश्वकर्मनिर्मितम् | विश्वकर्तु विश्वहर्तु यत्रतत्रपूजितम् || चतुभृजं चतुमूर्मु चतुर्युगादि सेवितम् | कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम् || ३ ||

भूतभव्य हव्यकव्य भार्गवादि सेवितम् | दिव्यताल ज्वालमाल लोकपाल वंदितम् || पूर्णब्रम्ह् शूर्पकर्ण पा पार्षदं पुरातनम् | कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम् || ४ ||

अष्टसिद्धि ऋद्धि बुद्धि सद्गति प्रदायकम् | यज्ञकर्म सर्वधर्म पूजनादि निशिचितम् || भूतदृष्टि दिव्यदृष्टि दानवादि नाशनम् | कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम् || ५ ||

ॐ गं गणपतये नमो नमः
सिद्धिविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः
गणपति बाप्पा मोरया

नवग्रह स्तोत्र

अथ नवग्रह स्तोत्र || श्री गणेशाय नमः ||
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युतिम् | तमोरिंसर्वपापघ्नं प्रणतोSस्मि दिवाकरम् || १ ||
दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्| नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम् || २ ||
धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभम् | कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणाम्यहम् || ३ ||
प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम् | सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् || ४ ||
देवानांच ऋषीनांच गुरुं कांचन सन्निभम् | बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् || ५ ||
हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् | सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् || ६ ||
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्| छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम् || ७ ||
अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम् | सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् || ८ ||
पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रह मस्तकम् | रौद्रंरौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् || ९ || इति श्रीव्यासमुखोग्दीतम् यः पठेत् सुसमाहितः | दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति || १० || नरनारी नृपाणांच भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् | ऐश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् || ११ ||
ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुभ्दवाः | ता सर्वाःप्रशमं यान्ति व्यासोब्रुते न संशयः|| १२ ||

|| इति श्रीव्यास विरचितम् आदित्यादी नवग्रह स्तोत्रं संपूर्णं ||
Om or aum is the most basic and powerful mantra you can chant. This universal mantra will create powerful, positive vibrations in your lower abdomen. It is often combined with the mantra “Shanti,” which means peace in Sanskrit. You can repeat aum as many times as you wish for your chanting.